Forurensing og avfall


Svalbard er utsatt for langtransportert forurensning av miljøgifter gjennom luft- og havstrømmer. Det er også mange lokale kilder til forurensning fra bosettingene, gruvedrift, forskning og turisme. Miljøet og mange av dyreartene på Svalbard inneholder til dels svært høye nivåer av miljøgifter.

Industri, kraftproduksjon, turisme og annen virksomhet reguleres strengt gjennom lover, forskrifter og enkelttillatelser. Reguleringene har til formål å forebygge, eventuelt minimere, potensielle utslipp og forurensninger.

Sysselmesteren jobber aktivt for at det ryddes i gamle forurensninger og etterlatenskaper fra gruvedrift og annen virksomhet. Sysselmesteren har et operativt ansvar for å håndtere akutte utslipp. Avfallshåndteringen i de ulike bosettingene reguleres særskilt.

Det gjennomføres hvert år flere aksjoner for å rydde marin forsøpling på strendene på Svalbard, med bidrag fra både fastboende og turister som ferdes rundt øygruppen.

Hvis du har planer om å sette ut drivstoff for en snøskuter- eller båttur, må du ha tillatelse av Sysselmesteren. Depoter utenfor planområdene uten tillatelse eller som bryter med vilkår som er satt, kan bli hentet inn av Sysselmesteren.