Drivstoffdepot


Det kreves tillatelse fra Sysselmesteren for tiltak utenfor planområder som kan volde forurensning.

Publisert 17.11.2022, Oppdatert 10.03.2024

Det kreves tillatelse fra Sysselmesteren for tiltak utenfor planområder som kan volde forurensning, jf. svalbardmiljøloven § 57 første ledd bokstav b.

Dette omfatter også depot av diesel og bensin. Med depot menes lagring av drivstoff i felt for senere bruk, uavhengig av mengde drivstoff eller lagringstid. 

Faren for eventuell forurensning er i hovedsak knyttet til uhell ved utsetting og innhenting, og i noen grad ved fylling. Forutsatt sikker håndtering og bruk av fat/kanner i god forfatning, anses risikoen å være akseptabel slik at tillatelse kan gis. En eventuell tillatelse vil som regel ha følgende standardvilkår: 

  • Kannene/fatene skal være egnet og godkjent for transport og lagring av drivstoff. 
  • Depotet skal merkes tydelig med navn, telefonnummer og dato for utsetting/innhenting. Merkingen skal være værbestandig. 

  • Depotet skal plasseres så lite synlig/eksponert som mulig, og i god avstand fra bygninger og synlige kulturminner (minimum 100 meter). 

  • Kannene/fatene skal stroppes sammen og plasseres på et jevnt og stødig underlag, og ikke på vegetasjon. 

  • Eventuelt søl/spill skal i størst mulig grad samles opp og fjernes. Avfallet skal leveres til godkjent avfallsmottak. 

Depoter uten tillatelse eller som ikke oppfyller vilkår gitt i tillatelsen, kan bli hentet inn for eiers regning, jf. svalbardmiljøloven § 97.  

Det skal legges ved et kartutsnitt for plassering av depot. Kartutsnitt kan hentes fra: TopoSvalbard 

Søknaden bør sendes i god tid. Forvent inntil fire uker saksbehandlingstid.  

Søk om drivstoffdepot her: https://skjema.no/sysselmesteren/Drivstoffdepot