Om Sysselmesteren


Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmesteren underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men har som statsforvalter også oppgaver som ligger under andre fagdepartement. 

Publisert 01.04.2019

Sysselmesterens oppgaver

Sysselmesteren

I kraft av rollen som politimester har Sysselmesteren samme ansvar og myndighet som politimestrene på fastlandet. Sysselmesteren har ansvaret for redningstjenesten og har også ansvar innenfor samfunnsberedskapen både som politimester og statsforvalter.

Som statsforvalter er Sysselmesteren også den regionale, statlige miljøvernmyndigheten på Svalbard og har ansvaret for håndhevingen av miljøregelverket og oppsynet med at regelverket blir fulgt.

Kontoret er organisert i tre avdelinger: Miljøvernavdeling, politiavdeling og administrasjonsavdeling. I tillegg har Sysselmesteren en stabsenhet som arbeider på tvers av avdelingene.