Forurenset grunn


Forurensninger i grunnen er ofte forårsaket av utslipp fra tidligere industri, avfallsfyllinger eller annen næringsvirksomhet.

Publisert 16.11.2022

Grunnen anses som forurenset når den har høyere konsentrasjoner av helse- og miljøfarlige stoffer enn fastsatte normverdier eller danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft.

Når det skal gjennomføres tiltak i grunn som er forurenset, eller der det er mistanke om forurensning basert på tidligere aktivitet i området, må det søkes om tillatelse etter svalbardmiljøloven § 57 (utenfor planområder) eller § 58 (i planområder).

Du kan bruke Miljødirektoratets kartverktøy Grunnforurensning for å sjekke om det er registrert grunnforurensning der du ønsker å gjennomføre tiltak.  

Om forurensningen i grunnen ikke er kjent, skal tiltakshaver sørge for nødvendige undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av eventuell grunnforurensning.

Søknad om tillatelse til inngrep i forurenset grunn sendes til Sysselmesteren for behandling. I Forskrift om forurensning og avfall § 2-3 er det listet opp hvilke opplysninger søknaden skal inneholde. 

Søknaden bør sendes i god tid. Forvent inntil fire uker saksbehandlingstid.