Marin forsøpling


Forsøpling av havområdene er et enormt miljøproblem og vi finner søppel både på strendene, i vannet og på havbunnen.

Publisert 17.11.2022, Oppdatert 18.04.2024

Dyr kan påføres betydelige skader og lidelser i fysisk kontakt med søppelet og plast kan også bidra til spredning av miljøgifter og fremmede arter. Direkte økonomiske og sosiale konsekvenser inkluderer blant annet kostnader til opprydding, skader på båter, tapt fiskeutstyr og strender som er mindre attraktive for rekreasjon og turisme. Videre kan negative effekter på marine økosystemers rikdom og funksjon over tid bety forringelse av høstbare ressurser og økosystemtjenester.

Rydding av forsøplede strender har vært en del av Sysselmesterens miljøarbeid siden 2000. Årlig plukkes det rundt 13 tonn marint avfall i regi av Sysselmesteren. I tillegg registreres det hvor mye marint avfall som årlig driver i land i Brucebukta på Forlandet og på Luftskipodden. Dette er standardiserte registreringer i regi av MOSJ (Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen) og OSPAR (Oslo-Paris-konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhavet). 

Det gjennomføres hvert år også flere private aksjoner for å rydde marin forsøpling på strendene på Svalbard, med bidrag fra både fastboende og turister som ferdes rundt øygruppen.

Strandryddeveileder
Miljødirektoratet har i samarbeid med Sysselmesteren utarbeidet en strandryddeveileder for alle som ønsker å arrangere ryddeaksjoner. Den inneholder også nyttig kunnskap for deg som ønsker å delta på en aksjon. Veilederen beskriver både planlegging i forkant av en ryddeaksjon og hvordan ivareta helse og sikkerhet for strandryddere.

Strandryddeveilederen kan lastes ned som PDF (se høyre marg).