Næringsavfall


Næringsavfall er alt avfall som oppstår både i private og offentlige virksomheter, og på institusjoner.

Publisert 16.11.2022, Oppdatert 28.08.2023

Det er virksomhetens plikt til å sørge for levering av avfall til lovlig avfallsanlegg. Virksomheten må selv vurdere om avfallet skal sendes direkte til mottaksordning på fastlandet eller om det skal leveres til miljøstasjonen i Longyearbyen.

Longyearbyen lokalstyre har laget en egen sorteringsguide for næringsavfall. Denne samt priser for levering av avfall finner du på lokalstyrets hjemmesider: www.lokalstyre.no.

Avfall fra kommersielle hundegårder
Hundeavføring og avdødde hunder fra kommersielle hundegårder regnes som næringsavfall og skal håndteres deretter.

Avdødde hunder leveres til krematoriet i Longyearbyen. Mer informasjon og priser finner du på lokalstyrets hjemmesider.

Avføring fra hund skal håndteres slik at det ikke forurenser naturen. Dette går frem av svalbardmiljølovens alminnelige bestemmelser om forurensning i § 65. I tillegg er dette også et krav i bestemmelsene i Longyearbyens arealplan.

Bygg- og anleggsavfall
Ved rivning og rehabilitering av bygning, konstruksjon eller anlegg der det kan forventes å oppstå mer enn 10 m3 avfall, skal tiltakshaveren sørge for at det utarbeides en skriftlig oversikt over avfallet som forventes å oppstå, og den planlagte håndteringen av dette. 

Bygningsdeler, byggtekniske installasjoner, inventar og lignende som kan utgjøre farlig avfall, skal kartlegges. Dette fremgår av Forskrift om forurensning og avfall § 7-5

I tillegg har Longyearbyen planområde en egen forskrift som regulerer håndtering av byggavfall.

Denne gir mer utfyllende informasjon om innhold i avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport.