Forvaltnings- og verneplaner for Sentral-Spitsbergen


Her kan du lese om og følge framdriften med forvaltnings- og verneplanarbeidet for Sentral-Spitsbergen. Til høyre finner du en lenke til informasjon om arbeidet til arbeidsgruppene som bidro med informasjon og innspill til første utkast til forvaltningsplan og forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark. Regjeringen vedtok ny forskrift for nasjonalparken 18. juni 2021. Samtidig ble navnet endret til Van Mijenfjorden nasjonalpark.

Publisert 18.06.2019

Om oppdragene
Arbeidet, som er gitt i oppdrag til Sysselmannen fra Klima- og miljødepartementet (KLD), omfatter tre prosesser: Forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen, utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark, samt en vurdering av styrket vern av Nedre Adventdalen.

Allerede i 2009 fikk Sysselmannen i oppdrag å utarbeide forvaltningsplaner for de store verneområdene på Svalbard.

  1. Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater (ferdig 2015)
  2. Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen nasjonalparker (sendt til godkjenning)
  3. Områdene på det sentrale Spitsbergen

Arbeidet med utarbeiding av forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen ble presisert i oppdragsbrev fra KLD i 2017. Se lenke til høyre.

Arbeidet med utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark ble gitt i oppdragsbrev fra KLD i 2018. Se lenke til høyre.

Oppdraget med å vurdere behovet for et styrket vern av områder med særlig rikt fugleliv i Nedre Adventdalen ble gitt i det årlige tildelingsbrevet til Sysselmannen i 2018. Dette ble gjentatt i tildelingsbrevet for 2019: (…) «sikre naturverdier og kulturminner i umiddelbar nærhet til Longyearbyen som er viktige for reiselivet og lokal-befolkningen. Det vil i denne sammenhengen bli igangsatt et arbeid for å vurdere behovet for et styrket vern av områder med særlig rikt fugleliv i nedre Adventdalen.»

Framdrift
Det ble meldt oppstart av arbeidet i juni 2019, og til høringsfristen 15. oktober kom det inn 27 uttalelser. Høringsuttalelsene finner du under lenken til høyre.

Første utkast til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark skulle levers til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet i september 2020. Forslag til forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen skulle oversendes Miljødirektoratet 31. mai 2021. Framdriftsplanen kan du se i lenken til høyre.

Tre arbeidsgrupper, som består av representanter fra både brukere og offentlig forvaltning, skal bidra med informasjon og innspill underveis. Arbeidsgruppene hadde frist til 1. juni 2020 med å gi innspill til Nordenskiøld lan nasjonalpark og regelverksarbeidet. Under lenken øverst til høyre kan du lese mer om arbeidsgruppene og følge deres arbeid.

Status
Oppdragsbrev fra klima- og miljødepartementet 14. februar 2020 (se lenke til høyre) klargjør at for å ivareta miljømålene og bevare natur- og kulturminneverdiene på Svalbard, må det vurderes nye reguleringer: Det er behov for at direktoratene og Sysselmannen på Svalbard samarbeider om en helhetlig gjennomgang av praksis og regelverk, slik at de ulike tiltakene det er behov for ses i sammenheng. Oppdraget innebærer en vurdering av behovet for endringer i verneforskriftene på Sentral Spitsbergen. Slike regelverksendringer vil kunne bli førende for innholdet i forvaltningsplanen for Sentral-Spitsbergen. Regelverksendringene må derfor være besluttet før forvaltningsplanen ferdigstilles.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har nå Miljødirektoratet utarbeidet et forslag til nye miljøregler for Svalbard. Høringsfristen er satt til 1. mai 2022. Høringsbrev, høringsnotat med vedlegg og liste over instanser som er varslet ligger på Miljødirektoratets hjemmesider, se her.