Naturvernområder


Naturvernområdene på Svalbard skal sikre sårbare og truede naturtyper og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Det er regjeringen og Stortinget som legger rammene for vernet av natur i Norge. På Svalbard gjennomføres verneprosessene av Sysselmesteren med utgangspunkt i svalbardmiljøloven.

Publisert 05.04.2019

På Svalbard er det syv nasjonalparker, 21 naturreservater og ett geotopvernområde. Naturvernområdene utgjør ca. 65 % av landarealet og 84 % av territorialfarvannet.

Forvaltning og myndighet
Forvaltningsmyndigheten for naturvernområdene på Svalbard er tillagt Sysselmesteren, som skal forvalte naturvernområdene og utøve myndighet i henhold til verneforskriftene. Verneforskriften for det enkelte verneområdet setter rammer for hva som er tillatt og ikke tillatt, og hvilke dispensasjoner som kan bli gitt. Sysselmesteren skal rapportere, eventuelt anmelde, brudd på bestemmelser i verneforskriftene, og utarbeide forvaltningsplaner.

Forvaltningsplan
I verneforskriftene er det et visst rom for skjønn. I den praktiske og daglige forvaltningen av verneområdene er det derfor behov for forvaltningsplaner som utdyper og konkretiserer forskriftene. En forvaltningsplan skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer for bruk, informasjon, vedlikehold og saksbehandling. Ved hjelp av forvaltningsplanene skal man også unngå tilfeldige enkeltavgjørelser som kan være uheldig for verneverdiene.