Fly og helikopter


Bruk av luftfartøy på Svalbard krever tillatelse fra Sysselmesteren. Det gjelder ikke regulær rutetrafikk til og fra Svalbard og mellom bosettingene.

Publisert 21.05.2019

Bruken reguleres av svalbardmiljøloven og forskrift om motorferdsel på Svalbard. I tillegg er det med egne bestemmelser om bruk av luftfartøy i verneområdene.

 Med luftfartøy etter svalbardmiljøloven og forskriftene menes framkomstmiddel til bruk i luften med motor som drivkraft.

Følgende aktivitet med luftfartøy krever tillatelse fra Sysselmesteren:

  • flygning nærmere enn en nautisk mil fra større, kjente konsentrasjoner av pattedyr og fugl, jf. svalbardmiljøloven § 83.
  • landing med luftfartøy på skip, land eller vann utenom landingsplass med konsesjon eller godkjennelse etter luftfartsloven, jf. svalbardmiljøloven § 83.
  • bruk av luftfartøy til sightseeing, jf. motorferdselforskriften § 11.
  • landing i og overflyvning av områder under 300 meter, i Sør-Spitsbergen nasjonalpark, Forlandet nasjonalpark, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Indre Wijdefjorden nasjonalpark, Sassen-Bünsow Land nasjonalpark, Nordenskiöld Land nasjonalpark, Nordre Isfjorden nasjonalpark og Festningen geotopvernområde.
  • landing i og overflyvning av områder under 500 meter, i Nordaust-Svalbard naturreservat, Søraust-Svalbard naturreservat, alle fuglereservatene, Bjørnøya naturreservat, Ossian Sars naturreservat og Hopen naturreservat.
  • overflyvning av områder under 500 meter i tiden 15. mai til 15. september i Moffen naturreservat.

Sysselmesteren har etablert en restriktiv praksis med å gi slike tillatelser, med utgangspunkt i svalbardmiljølovens strenge beskyttelsesnivå. Sentralt i vurderingen vil være formålet med søknaden, risiko for miljøulemper som følge av ferdselen, samt målet om begrenset motorferdsel på Svalbard.