Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Innførsel og utførsel


Det er egne retningslinjer for innførsel og utførsel av våpen og ammunisjon til/fra Svalbard.

Norge har et eget nasjonalt våpenregister. Hvis du har kjøpt våpen mens du bor på Svalbard, vil våpenet bli registrert her, og det er å anse som et norsk våpen. Ved flytting fra Svalbard til Fastlands-Norge kreves det ikke egen importtillatelse fra politidistriktet du flytter til. Våpenkortet er å anse som en importtillatelse i dette tilfellet.

Hvis våpenet er til isbjørnbeskyttelse, vil dette stå nederst på våpenkortet. Dette våpenet kan du IKKE ta med til fastlandet.

Sender du våpen i egen forsendelse, for eksempel container, til fastlandet, må du legge ved kopi av våpenkort. Skytevåpen som skal sendes må være gjort trygt, slik at det ikke kan brukes (f.eks. kammerlås, eller sende vital våpendel i egen forsendelse).

Ammunisjon skal ikke pakkes sammen med et komplett våpen jf. våpenforskrift § 6-7. Den som skal sende eller transportere ammunisjon må i tillegg til kravene som er fastsett i andre og tredje ledd også oppfylle kravene til transport eller sending av eksplosiver etter brann- og eksplosjonsvernloven. Privatpersoner kan ikke kjøpe eller selge ammunisjon. Ammunisjon som du ikke tar med til fastlandet, kan du levere hos Sysselmesteren for destruksjon.

Informasjon om regler for innførsel og utførsel av våpen til/fra utlandet finnes på Tolletatens nettside www.toll.no