Lån av våpen til beskyttelse mot isbjørn


Sysselmesteren behandler søknader om løyve til lån av skytevåpen for personer som er innført i befolkningsregisteret, eller for bosatte-/tilreisende utlendinger på Svalbard. Personer bosatt på fastlandet må søke om låneløyve i eget politidistrikt. Privatpersoner over 18 år som har gyldig norsk våpenkort eller gyldig europeisk våpenpass kan låne våpen uten å søke.

Publisert 01.04.2019, Oppdatert 03.06.2024

Ved søknad om låneløyve benyttes elektronisk søknadskjema (se lenke på denne side).

Alle søkere må oppfylle de alminnelige kravene til alder, vandel og personlige egenskaper fastsatt i våpenlova §§ 15, 16 og 17.

Utlendinger anmodes om å vedlegge politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Ved søknad om låneløyve på skytevåpen til isbjørnbeskyttelse gjelder samme vilkår som for erverv av skytevåpen til dette formålet jf. våpenforskrifta § 5-7.

Søker må dokumentere å ha tilstrekkelig våpenkompetanse. Dette kan for eksempel være gjennomført førstegangstjeneste, aktivitet i godkjent skytterorganisasjon, innføring i jegerregisteret eller sikkerhetskurs som gir grunnleggende kunnskap om våpenbruk.

Det er søkers plikt å vedlegge slik dokumentasjon til sin lånesøknad. All dokumentasjon til søknaden må være oversatt til norsk eller engelsk. 

Lånevåpenet skal ikke overlates til andre, heller ikke i forbindelse med utlevering av våpenet fra utlåner/forhandler eller ved tilbakelevering.

Den som låner ut våpenet skal fylle ut en utlånserklæring i henhold til ny våpenforskrift § 6-9 (se lenke på denne side).

Tidsrommet for utlån skal komme tydelig frem av utlånserklæringen.

Våpenkort/låneløyve og utlånserklæring må medbringes og skal kunne vises fram ved kontroll av politi- eller oppsynsmyndighet.

Gebyr for å få tillatelse til å låne våpen er kr. 248,-.