Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Høring av forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram - deponi for  forurensede masser og avfall i Longyearbyen


Longyarbyen lokalstyre arbeider med planer for et nytt deponi for forurensede masser og avfall. Tiltaket skal konsekvensutredes og lokalstyret har sendt en forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram til Sysselmannen. Se høringsdokumenter til høyre.

Forhåndsmeldingen med forslag til utredningsprogram sendes nå på høring iht. forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard § 4 første ledd.

Frist for å komme med innspill til forslag til utredningsprogram er 29. april 2020.