Lån av våpen


Personer som ikke har norsk våpenløyve fra før må søke om låneløyve før de kan låne skytevåpen. Sysselmesteren behandler kun søknader om løyve til lån av våpen for personer som er registrert i Befolkningsregisteret på Svalbard, eller for bosatte/ tilreisende utlendinger til Svalbard. Behandlingstiden for søknad om låneløyve er for tiden inntil fire uker. Personer bosatt på fastlandet må søke om låneløyve i eget politidistrikt. 

Publisert 01.04.2019

Sysselmesteren gjør oppmerksom på at våpenlov med forskrift omfatter kun lån av våpen som er lovlig ervervet og registrert i det norsk Nasjonalt Våpenregister. 

Privatpersoner over 18 år som har gyldig norsk våpenkort eller gyldig europeisk våpenpass kan låne våpen uten å søke.

Den som har gyldig norsk løyve til å eie løyvepliktige skytevåpen kan låne tilsvarende gjenstand. Utlåner må forsikre seg om at låntaker har løyve før våpenet lånes ut, og han skal gi låntaker en utlånserklæring.

Alle søkere må oppfylle de alminnelige kravene til alder, vandel og personlige egenskaper fastsatt i ny våpenlov §§ 15, 16 og 17. Utlendinger anmodes om å vedlegge politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Dersom skytevåpenet skal brukes til isbjørnbeskyttelse vurderes søknaden for øvrig opp mot de samme vilkårene som for erverv til samme formål etter ny våpenforskrift § 5-7. Et av vilkårene som må være oppfylt er at søkeren kan dokumentere å ha tilstrekkelig våpenkompetanse på det aktuelle skytevåpenet. Dette kan for eksempel være gjennomført førstegangstjeneste, aktivitet i godkjent skytterorganisasjon, innføring i jegerregisteret eller sikkerhetskurs som gir grunnleggende kunnskap om våpenbruk.

Det er søkers plikt å vedlegge slik dokumentasjon til sin lånesøknad. All dokumentasjon til søknaden må være oversatt til norsk eller engelsk. 

Lånevåpenet skal ikke overlates til andre, heller ikke i forbindelse med utlevering av våpenet fra utlåner/ forhandler eller ved tilbakelevering.

Den som låner ut våpenet skal fylle ut en utlånserklæring i henhold til ny våpenforskrift § 6-9. Utlån av skytevåpen er ikke lenger tidsbegrenset til fire uker. Tidsrommet for utlån skal imidlertid komme tydelig frem av utlånserklæringen.

Gebyr for å få tillatelse til å låne våpen er kr. 248,-.