Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Lån av våpen


Personer som ikke har norsk våpenløyve fra før må søke om låneløyve før de kan låne skytevåpen. Sysselmesteren behandler kun søknader om løyve til lån av våpen for personer som er registrert i Befolkningsregisteret på Svalbard. Personer bosatt på fastlandet må søke om låneløyve i eget politidistrikt.

Sysselmesteren gjør oppmerksom på at våpenlov med forskrift omfatter kun lån av våpen som er lovlig ervervet og registrert i Nasjonalt Våpenregister. 

Privatpersoner over 18 år som har gyldig norsk våpenkort eller gyldig europeisk våpenpass kan låne våpen uten å søke.

Den som har norsk løyve til å ha løyvepliktige skytevåpen kan låne tilsvarende gjenstand. Utlåner må forsikre seg om at låntaker har løyve før våpenet lånes ut, og han skal gi låntaker en utlånserklæring.

Behandlingstiden for søknad om låneløyve er inntil fire uker. 

Søkeren må oppfylle de alminnelige kravene til alder, vandel og personlige egenskaper fastsatt i ny våpenlov §§ 15, 16 og 17.

Dersom skytevåpenet skal brukes til isbjørnbeskyttelse vurderes søknaden for øvrig opp mot de samme vilkårene som for erverv til samme formål etter ny våpenforskrift § 5-7. Et av vilkårene som må være oppfylt er at søkeren kan dokumentere å ha tilstrekkelig våpenkompetanse på det aktuelle skytevåpenet. Dette kan for eksempel være gjennomført førstegangstjeneste, aktivitet i godkjent skytterorganisasjon, innføring i jegerregisteret eller sikkerhetskurs som gir grunnleggende kunnskap om våpen.

Det er låntakers plikt å vedlegge slik dokumentasjon til sin lånesøknad. Dokumentasjon til søknaden må være oversatt til norsk eller engelsk. 

Lånevåpenet kan ikke overlates til andre, heller ikke i forbindelse med utlevering av våpenet fra utlåner/ forhandler eller ved tilbakelevering.

Den som låner ut våpenet skal fylle ut en utlånserklæring i henhold til ny våpenforskrift § 6-9. Utlån av skytevåpen er ikke lenger tidsbegrenset til fire uker. Tidsrommet for utlån skal imidlertid komme tydelig frem av utlånserklæringen.

Gebyr for å få tillatelse til å låne våpen er på kr. 248,-.