Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Melde-, forsikrings- og rapporteringsplikt


Dersom du skal på tur på egen hånd utenfor Forvaltningsområde 10, har du melde- og forsikringsplikt til Sysselmesteren på Svalbard.

Melde- og forsikringsplikten er regulert av forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard. Meldeplikten innebærer at du må melde fra til Sysselmesteren om turen din dersom det skal foregå utenfor Forvaltningsområde 10. Sysselmesteren stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. For en gruppe på tur er det tilstrekkelig å sende et felles meldeskjema. Sysselmesteren krever at meldingen sendes elektronisk.

Etter at Sysselmesteren har mottatt det ferdig utfylte meldeskjemaet, vil du i svarbrevet få beskjed om hvor stor forsikring du må ha for å få lov til å gjennomføre turen. Forsikringen skal dekke eventuelle søk, redningsoperasjoner og pasienttransporter som måtte bli nødvendig, uavhengig av om det er utvist uaktsomhet. En ordinær reiseforsikring vil normalt ikke dekke kostander til en søk- og redningsaksjon (SAR). De fleste må derfor tegne en ny særskilt forsikring for slike turer. Vær oppmerksom på at forsikringen må være gjeldende to uker utover den tiden dere har planlagt å være på tur. Dette er på grunn av eventuelle forsinkelser i løpet av turen.

Etter turen skal antall feltdøgn rapporteres elektronisk til Sysselmesteren snarest mulig.