Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Konsekvensutredning - deponi for forurensende masser i Longyearbyen


Longyarbyen lokalstyre arbeider med planer for et nytt deponi for forurensede masser og avfall. Tiltaket skal konsekvensutredes. Se relevante dokumenter til høyre.