Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Kjøp av våpen


Sysselmesteren behandler søknader om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler til personer som er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard. Behandlingstiden er normalt inntil seks uker, men kan være lenger i perioder med stor aktivitet. Søknadsskjema for kjøp av våpen får du hos Sysselmesteren eller våpenforhandler.

Generelle krav til søker:

  • søkeren må oppfylle krav til vandel, edruelighet og skikkethet
  • søkeren må oppfylle alderskrav på 18 år (21 år for pistol eller revolver)
  • søkeren må være registrert i befolkningsregisteret på Svalbard

Personer som ikke er registrert som fastboende på Svalbard, må søke til sitt respektive politidistrikt på fastlandet.

Gebyr
Ved førstegangsutstedelse av våpenkort er gebyret kr 1.495,-. Ved utvidelse av eksisterende våpenkort er gebyret kr 745,-. Gebyret er kr. 374,- dersom man søker om tillatelse til registreringspliktig våpendel.

Ved utvidelse av våpenkortet må våpenkortnummeret være påført søknaden. Gebyret er det samme som på fastlandet.

Våpen til jakt
Våpen til jakt kan innvilges til søker som er innført i jegerregisteret. Søker kan erverve og inneha inntil åtte komplette jaktvåpen. Jegeren kan selv bestemme hvilke våpen vedkommende ønsker i sitt utvalg.

For å bli innført i jegerregisteret må man ha avlagt og bestått jegerprøven. Dokumentasjon for dette må vedlegges søknaden.

Våpen innvilget til jakt kan også benyttes til isbjørnbeskyttelse under forutseting av at riktig kaliber blir brukt, se våenforskriften §5-7.

Våpen til isbjørnbeskyttelse
Søknad om erverv av skytevåpen til beskyttelse mot isbjørn kan innvilges til personer som oppfyller de generelle kravene til søker, og som kan dokumentere å ha "tilsttekkeleg våpendugleik" på det aktuelle skytevåpenet, jf. våpenforskriften §5-7 tredje ledd. Søknad om erverv av skytevåpen til isbjørnbeskyttelse innvilges vanligvis for rifle i kaliber .308W/30-06 eller hagle kaliber 12 eller tilsvarende. 

Dokumentasjon til søknaden må være oversatt til norsk eller engelsk.

Våpen til øvelses- og konkurranseskyting
Våpen til øvelses- og konkurranseskyting kan innvilges til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. Søkerens skytterlag/-klubb må ha og utøve program for skyting med den aktuelle våpentype det søkes om, og søknaden må inneholde opplysninger om hvilken skytegren våpenet skal benyttes i.

Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program.

For å få tillatelse til å erverve pistol eller revolver til sportsskyting må søker dokumentere:

  1. gjennomført sikkerhetsopplæring arrangert av skytterorganisasjonen,
  2. at han i minst seks måneder har vært medlem i skytterorganisasjon som har godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og
  3. at han i løpet av de siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonen sine organiserte treninger eller konkurranser

For å få tillatelse til å erverve rifle eller haglevåpen til sportsskyting må søker dokumentere

  1. gjennomført sikkerhetsopplæring arrangert av skytterorganisasjonen,
  2. at han i minst seks måneder har vært medlem i skytterorganisasjon som har godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og
  3. at han har gjennomført minst seks organiserte treninger eller konkurranser arrangert av skytterorganisasjonen

De som allerede har tillatelse til øvelses- og konkurransevåpen kan søke Sysselmesetern om å bruke våpenet til isbjørnbeskyttelse. Da kreves det dokumentert aktivitet i skytterorganisasjon. 

Krav til sikker oppbevaring
Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Våpen skal oppbevares på innehavers folkeregistrerte adresse. Ny forskrift tillater oppbevaring på andre bosteder under nærmere bestemte vilkår, se ny våpenforskrift § 6-2. Merk at oppbevaring på andre steder enn folkeregistrert adresse krever melding til politiet.

Spørsmål om kjøp av våpen

Har du spørsmål om kjøp av våpen, kontakt Sysselmesteren på epost vaapen@sysselmesteren.no