Verneforslag for nedre Adventdalen


Sysselmesteren på Svalbard fikk i 2022 i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å oversende verneforslag for nedre Adventdalen til faglig gjennomgang til Miljødirektoratet. Sysselmesteren har nå sendt ut forslag til verneområde på høring, med frist for innspill 15. oktober 2023.

 

Publisert 11.06.2022, Oppdatert 13.06.2023

Oppdraget er en oppfølging av Meld. St. 32 (2015 – 2016). Det ble i Sysselmesterens tildelingsbrev for 2018 gitt i oppdrag å igangsette et arbeid for vern av nedre Adventdalen. Sysselmesteren meldte om oppstart av prosessen i juni 2019. Vi fikk konkrete og begrunnede uttalelser til oppstartsmeldingen. På grunn av flere store parallelle prosesser ble dette arbeidet satt på vent. Dette arbeidet ble videreført i 2022.

Norsk Polarinstitutt har i 2018 sammenfattet kunnskap om naturgrunnlag i området. Kunnskapsgrunnlaget ble revidert i 2022. Utover dette har Sysselmesteren i 2022 og 2023 gjennomført møter med arbeidsgruppe og referansegruppe samt mottatt skriftlige innspill fra brukere og andre interesserte for å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag for å utforme et forslag til verneplan for nedre Adventdalen.

Verneforslaget er faglig godkjent av Miljødirektoratet og er nå lagt ut på høring, med frist for innspill 15. oktober 2023.