Landbasert industri


Forurensning på Svalbard er forbudt, med mindre det er lovliggjort, enten i svalbardmiljølovens egne bestemmelser, i forskrift om forurensning og avfall på Svalbard, eller i særskilt tillatelse.

Publisert 16.11.2022

Dette følger av svalbardmiljøloven § 65 første ledd 

«Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at dette er lovlig etter loven her.» 

Virksomheten skal søke Sysselmesteren om tillatelse, jf. svalbardmiljøloven § 57 (utenfor planområder) og § 58 (i planområder). Søknad med opplysninger om virksomheten samt redegjørelse for driftsmetoder, eventuelle utslipp til vann/luft/grunn, håndtering av avfall og forurensninger i grunnen må sendes til Sysselmesteren for behandling.

Søknaden bør sendes i god tid. Forvent inntil fire uker saksbehandlingstid.