Avløpsvann


Avløpsvann er både sanitært (gråvann og svartvann) og industrielt avløpsvann (for eksempel avløpsvann fra vaskeplass for kjøretøy).

Publisert 17.11.2022

Ingen må sette i verk utslipp av avløpsvann uten at det er gitt tillatelse etter svalbardmiljøloven § 57 eller § 58 med mindre utslippet er tillatt etter bestemmelsene i kapittel 4 i Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard.

Gråvann
Hytter i planområder kan slippe ut inntil 3000 liter og hytter utenfor planområder inntil 500 liter gråvann per år uten tillatelse. I begge tilfellene gjelder dette under forutsetning av at:

  • hytta ligger i et område som er avsatt til hytteområde i godkjent plan
  • det ikke er stilt krav om tilknytning til felles avløpsanlegg
  • utslippet skjer til grunn som er egnet til å infiltrere vannet, og
  • gråvannet bare har innhold som er vanlig fra husholdninger.

Boliger og næringsvirksomheter som ikke er knyttet til felles avløpsanlegg må søke Sysselmesteren om tillatelse til utslipp av gråvann.

Avløpsvann fra vaskeplass for kjøretøy
Utslipp av avløpsvann fra fast vaskeplass for kjøretøy o.l. i virksomheter kan i planområder skje uten tillatelse dersom:

  • avløpsvannet slippes på felles avløpsanlegg med tillatelse etter svalbardmiljøloven § 58
  • avløpsvannet ledes via sandfang eller lignende renseinnretning før det slippes på felles avløpsanlegg, og
  • innholdet av olje i avløpsvannet som slippes på felles avløpsanlegg ikke overstiger 50 mg/l.

Dette kommer frem av Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 4-5.