Kjøp av våpen


Sysselmesteren behandler søknader om løyve til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler til personer som er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard. Søknadsskjema for erverv av våpen får du hos Sysselmesteren eller våpenforhandler.

Publisert 01.04.2019, Oppdatert 27.05.2024

Generelle krav til søker:

  • søkeren må oppfylle krav til vandel, edruelighet og skikkethet
  • utenlandske personer med fast bostedsadresse på Svalbard anmodes om å innhente politiattest fra sitt hjemland. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.
  • søkeren må oppfylle alderskrav på 18 år (21 år for pistol eller revolver)
  • søkeren må være registrert i befolkningsregisteret med en adresse på Svalbard.

Personer som ikke er registrert som fastboende på Svalbard, men har en bostedsadresse på fastlandet i Norge, må søke til sitt respektive politidistrikt.

Gebyr
Ved førstegangsutstedelse av våpenkort er gebyret kr. 1 495. Ved utvidelse av eksisterende våpenkort er gebyret kr. 745. Gebyret er kr. 374 dersom man søker om tillatelse til registreringspliktig våpendel.

Våpen til jakt
Våpen til jakt kan innvilges til søker som er innført i det norske jegerregisteret. Søker kan erverve og inneha inntil åtte komplette jaktvåpen. Jegeren kan selv bestemme hvilke våpen vedkommende ønsker i sitt utvalg.

For å bli innført i det norske jegerregisteret må man ha avlagt og bestått jegerprøven. Dokumentasjon for dette må vedlegges søknaden.

Våpen innvilget til jakt kan også benyttes til isbjørnbeskyttelse, se Sysselmesterens retningslinjer.

Våpen til isbjørnbeskyttelse
Søknad om erverv av skytevåpen til beskyttelse mot isbjørn kan innvilges til personer som oppfyller de generelle kravene til søker, og som kan dokumentere å ha tilstrekkelig våpenkompetanse på det aktuelle skytevåpenet, jf. våpenforskriften § 5-7 tredje ledd. Søknad om erverv av skytevåpen til isbjørnbeskyttelse innvilges for rifle i kaliber 308/ 30-06 (ekspanderende prosjektil) eller hagle kaliber 12 (slugs). 

Når et våpen er ervervet til isbjørnbeskyttelse vil dette stå nederst på våpenkortet. Dette våpenet kan du ikke ta med deg ned til fastlandet. Det må avhendes før avreise fra Svalbard.

Dokumentasjon til søknaden må være oversatt til norsk eller engelsk.

Våpen til sportsskyting
Våpen til sportsskyting kan innvilges til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. Søkerens skytterlag/-klubb må ha og utøve program for skyting med den aktuelle våpentype det søkes om, og søknaden må inneholde opplysninger om hvilken skyte gren våpenet skal benyttes i.

For å få tillatelse til å erverve pistol eller revolver til sportsskyting må søker dokumentere:

  • gjennomført og dokumentert sikkerhetsopplæring arrangert av skytterorganisasjonen
  • minst seks måneders medlemskap i skytterorganisasjon som har skyteprogram godkjent av Politidirektoratet for den omsøkte våpentypen
  • i løpet av de siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonen sine organiserte treninger eller konkurranser

For å få tillatelse til å erverve rifle eller haglevåpen til sportsskyting må søker dokumentere:

  • gjennomført og dokumentert sikkerhetsopplæring arrangert av skytterorganisasjonen
  • i minst seks måneder har vært medlem i skytterorganisasjon som har godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen
  • har gjennomført minst seks organiserte treninger eller konkurranser arrangert av skytterorganisasjonen

Krav til sikker oppbevaring
Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Våpen skal oppbevares i bopel på innehavers folkeregistrerte adresse.