Roller i kulturminneforvaltningen


Det er utarbeidet instruks for miljøforvaltningen på Svalbard som gjelder arbeidsdelingen mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og de ytre etatene, Sysselmesteren og Longyearbyen lokalstyre

Publisert 05.12.2019, Oppdatert 28.05.2024

KLD har det overordnete ansvaret for miljøvernforvaltningen på Svalbard og et særskilt koordineringsansvar for miljøforvaltningen.

Riksantikvaren er faglig direktorat for kulturminneforvaltningen på Svalbard, og har det overordnete ansvaret på kulturminneområdet. Riksantikvaren er dispensasjonsmyndighet for fredete kulturminner på Svalbard. Dette innebærer at Riksantikvaren har myndighet til å fatte vedtak om dispensasjon fra automatisk fredning og tilhørende sikringssoner.

Riksantikvaren kan også fatte vedtak om å frede kulturminner fra tiden etter 1945 med særskilt kulturhistorisk verdi. Riksantikvaren er rådgiver for Sysselmannen og er klageinstans for kulturminnevedtak fattet av Sysselmannen.

Sysselmesteren er regional kulturminnemyndighet på Svalbard og står for det daglige forvaltningsarbeidet. Sysselmesteren forbereder saker for Riksantikvaren i frednings- og dispensasjonssaker. Sysselmesteren kan fatte vedtak om å innskrenke sikringssonen til et automatisk fredet kulturminne. Sysselmesteren har også ansvar for å gjøre nødvendige tiltak på fredete kulturminner, og utfører blant annet vedlikehold av fredete bygg og arkeologiske utgravninger.