Tiltak som påvirker kulturminner


Dersom det planlegges tiltak som er i konflikt med fredete kulturminner med tilhørende sikringssoner, kan man søke om dispensasjon fra fredningen. 

Publisert 27.05.2019

Det er Riksantikvaren som er dispensasjonsmyndighet for tiltak som berører fredete kulturminner med sikringssoner. Søknaden sendes Sysselmesteren, som videresender saken til Riksantikvaren med en tilrådning. Det er Riksantikvaren som fatter vedtak i saken. Riksantikvarens vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet.

Sysselmesteren kan fatte vedtak om justering av sikringssonen til automatisk fredete kulturminner. Innskrenking av sikringssonene er tidligere benyttet der det er store utbyggingsbehov, og hvor sikringssonens utstrekning ikke er avgjørende for å ivareta det automatisk fredete kulturminnet. Søknad om innskrenkning sendes Sysselmesteren.

For grave-/boremeldinger i Longyearbyen er det utarbeidet egne rutiner. Disse behandles av Longyarbyen lokalstyre.

Grave- og boremeldinger

Longyearbyen lokalstyre er ansvarlig for grave- og boremeldinger i Longyearbyen. For å sikre at tiltak ikke kommer i konflikt med kulturminner, skal skjemaet vises fram for Sysselmesteren for godkjenning og underskrift. Skjema finner du på Longyearbyen lokalstyres internettsider.