Verneforslag for nedre Adventdalen


Klima- og miljødepartementet har i 2022 gitt Sysselmesteren på Svalbard i oppdrag å oversende verneforslag for nedre Adventdalen til faglig gjennomgang til Miljødirektoratet. Formålet er å styrke vern av områder med særlig rikt fugleliv i nedre Adventdalen. Frist for nye innspill er 1. oktober 2022.

Publisert 11.06.2022

Oppdraget er en oppfølging av Meld. St. 32 (2015 – 2016). Det ble i Sysselmesterens tildelingsbrev for 2018 gitt i oppdrag å igangsette et arbeid for vern av nedre Adventdalen. Sysselmesteren meldte om oppstart av prosessen i juni 2019. Se oppstartmelding i lenke til høyre. Vi fikk konkrete og begrunnede uttalelser til oppstartsmeldingen. Se lenke til høyre. På grunn av flere store parallelle prosesser ble dette arbeidet satt på vent. Arbeidet skal nå videreføres og uttalelsene som ble gitt i 2019 vurderes fortsatt gjeldende, men de som ønsker kan frem til 1.oktober i år gi nye innspill til prosessen.

Norsk Polarinstitutt har i 2018 sammenfattet kunnskap om blant annet naturgrunnlag i området. Se lenke til høyre. Kunnskapsgrunnlaget blir revidert i løpet av juni 2022 og lagt ut på våre hjemmesider. Utover dette trenger Sysselmesteren fortsatt bidrag fra brukere og andre interesserte for å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Sysselmesteren har i den forbindelse etablert en referansegruppe som skal gi innspill og råd i utarbeidingen av verneforslaget. Vi legger opp til minst to møter i løpet av 2022. I tillegg oppfordrer vi alle som har spørsmål/råd i denne delen av prosessen til å kontakte oss på telefon og e-post eller møte oss i våre kontorlokaler i Longyearbyen.

Sysselmesteren hadde møte med referansegruppa 07.06.2022, hvor også Norsk Polarinstitutt la frem kunnskapsgrunnlaget for området. Referat og powerpointpresentasjonene fra dette møtet ligger på Sysselmesterens hjemmeside.

En arbeidsgruppe med representanter fra administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre og Sysselmesteren er opprettet for å samordne de ulike planprosessene som berører nedre Adventdalen. Arbeidsgruppa deltar også på møtene med referansegruppa.

Verneforslaget skal sendes til Miljødirektoratet innen utgangen av 2022. Når verneforslaget er faglig godkjent av Miljødirektoratet, blir det sendt ut på høring.