Verneforslag for nedre Adventdalen


Sysselmesteren på Svalbard fikk i 2022 i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å oversende verneforslag for nedre Adventdalen til faglig gjennomgang til Miljødirektoratet og i 2023 fikk Sysselmesteren i oppdrag å sende forslag til vern av nedre Adventdalen på høring. Sysselmesteren sendte forslaget til verneområde på høring 13.juni 2023, med frist for innspill 15. oktober 2023. Det kom inn 22 innspill. Alle innspillene er vurdert og en samlet tilrådning med vern av nedre Adventdalen er sendt til Miljødirektoratet.

Publisert 11.06.2022, Oppdatert 11.12.2023

Oppdraget er en oppfølging av Meld. St. 32 (2015 – 2016). Det ble i Sysselmesterens tildelingsbrev for 2018 gitt i oppdrag å igangsette et arbeid for vern av nedre Adventdalen. Sysselmesteren meldte om oppstart av prosessen i juni 2019. Vi fikk konkrete og begrunnede uttalelser til oppstartsmeldingen. På grunn av flere store parallelle prosesser ble dette arbeidet satt på vent. Dette arbeidet ble videreført i 2022.

Norsk Polarinstitutt har i 2018 sammenfattet kunnskap om naturgrunnlag i området. Kunnskapsgrunnlaget ble revidert i 2022. Utover dette har Sysselmesteren i 2022 og 2023 gjennomført møter med arbeidsgruppe og referansegruppe samt mottatt skriftlige innspill fra brukere og andre interesserte for å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag for å utforme et forslag til verneplan for nedre Adventdalen.

Innspill til høringen finnes her