Forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen


Forvaltningsplanen for Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker og fuglereservater med tilrådning til forskriftsendringer er sendt til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

Publisert 13.05.2019

Forvaltningsplan og forslag til endringer i forskriften var på høring høsten 2016. Det kom inn 12 innspill i høringen. Som følge av innspillene er det gjort noen mindre endringer i forvaltningsplanen og tilrådning til forskriftsendringer. Blant annet tilråder Sysselmannen at Hesteskoholmene utelates fra det foreslåtte Liefdefjorden fuglereservat. Det ble foreslått et forbud mot motorferdsel i alle fuglereservatene. I tilrådningen som nå er oversendt forslår vi at det tas inn et unntak fra motorferdselsforbudet for Kapp Linné fuglereservat, av hensyn til reiselivsaktiviteten på Isfjord Radio.  

Høringsinnspillene, Sysselmannens tilrådning til forskriftsendringer og forvaltningsplanen som er sendt Miljødirektoratet finnes som vedlegg til venstre.

Forslag til endringer i verneforskriftene omfatter også tre mindre endringer for Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservat. Dette gjelder bestemmelsen om vern mot inngrep (§ 23), hjemmelen for at Sysselmannen kan fastsette egne bestemmelser om rengjøring av fottøy og utstyr for å hindre spredning av nye plantearter (§ 26), og justering av ordlyd i bestemmelsen om forbud mot ervervelse av bergrettigheter (§ 27). Bakgrunnen for dette er at regelverket på disse punktene bør være likt for alle de store verneområdene som omfattes av denne verneforskriften.

Prosessen videre vil være at Miljødirektoratet godkjenner forvaltningsplanen. Endringer i verneforskriften må fastsettes ved kongelig resolusjon. Det forventes at det vil vedtas at de nye forskriftsendringene vil trå i kraft fra januar 2020.