Virksomhet i planområder


Før det settes i gang virksomhet eller fradeling i planområder med godkjent plan, skal tiltakshaver gi melding til den planansvarlige og Sysselmesteren. I Longyearbyen er oppgaven delegert til Longyearbyen lokalstyre.

Publisert 05.04.2019

Meldingen skal gi tilstrekkelige opplysninger for å vise om virksomheten eller fradelingen er i samsvar med planen. Virksomhet er i svalbardmiljøloven definert som: enkeltstående, gjentatte eller vedvarende tiltak i eller utenfor næring.

I svalbardmiljøloven er det fastsatt at virksomhet som er i strid med planen ikke kan igangsettes uten at planen blir endret. Sysselmesteren kan likevel gi tillatelse til virksomhet som er i strid med utfyllende bestemmelser til planen.

Se svalbardmiljølovens § 58 for mer informasjon.

 

Grave- og boremeldinger

Longyearbyen lokalstyre er ansvarlig for grave- og boremeldinger i Longyearbyen. For å sikre at tiltak ikke kommer i konflikt med kulturminner, skal skjemaet vises fram for Sysselmesteren for godkjenning og underskrift. Skjema finner du på Longyearbyen lokalstyres internettsider.