Midlertidig endring av forskrift om motorferdsel på Svalbard


Sysselmesteren på Svalbard har besluttet å midlertidig endre forskrift om motorferdsel på Svalbard. Endringene vil gjelde frem til 1. juni 2024. Bakgrunnen for reguleringen er behovet for å beskytte leveområder og unngå forstyrrelser av isavhengige arter.

Publisert 04.03.2024

Forskriftsendringen vil medføre ferdselsrestriksjoner på Tempelfjorden og Billefjorden. Det åpnes for kryssing i korridorer og på korteste farbare rute. I tillegg er det ferdselsforbud for tilreisende på Dicksonfjorden.

Forslaget om midlertidig endring av forskrift ble sendt på høring 09.02.2024. Sysselmesteren mottok til sammen seks høringssvar.

Sysselmesteren har foreslått midlertidige ferdselsrestriksjoner hvert år siden 2019. I løpet av perioden er det vedtatt både permanente reguleringer av ferdsel på sjøis i Van Mijenfjorden nasjonalpark gjennom forskrift om Van Mijenfjorden nasjonalpark, og det er vedtatt endringer i motorferdselforskriften som innebærer regulering av ferdsel på sjøis i Tempelfjorden, Billefjorden og Dicksonfjorden fra og med 1. januar 2025. Miljøforvaltningen på Svalbard må følge opp disse føringene og dermed er det også naturlig at forslaget om ferdselsrestriksjoner på sjøis samsvarer med vedtatt regelverk, og at det vedtas midlertidige restriksjoner i 2024.

Med en stadig reduksjon av sjøis, og dermed også leveområder for de isavhengige artene, samt et vedvarende ferdselstrykk, vurderes en regulering av ferdsel på sjøis å være nødvendig. Til tross for at det i år ser ut til å bli gode isforhold, så er områdene med sjøis på vestkysten av Svalbard, begrenset. Det er forvaltningens ansvar å ivareta naturmiljøet på Svalbard, og å foreslå de reguleringer og tiltak som er nødvendige for å sikre dette. Det vurderes ikke å være forhold i år som tilsier en mildere regulering enn tidligere, eller et mindre behov for beskyttelse.

Visit Svalbard har hatt et konkret forslag til regulering av ferdselen, som omhandler åpning i en korridor fra Kapp Schoultz inn til brefronten ved Von Postbreen. Sysselmesterens konklusjon er, som tidligere år, at ferdsel inn i det området som reguleringen skal beskytte, vil være i strid med selve bakgrunnen og hensikten med reguleringen. Hvorvidt ferdselen kommer fra reiselivet eller fastboende, har liten betydning for forstyrrelseseffekten.

Det har vært et poeng å ikke stenge sjøisen som ferdselsåre, hverken for fastboende eller reiselivet. Det er nettopp på denne bakgrunn at man har foreslått ferdselskorridorer der det er mulig å krysse fjordene på korteste farbare rute. Behovet for bruk av sjøis i forbindelse med forskning og undervisning og tilkomst til næringshytte søkes ivaretatt gjennom dispensasjonshjemmel. Det er også adgang til å gjøre unntak for «arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfelle».

Ellers vises det til høringsbrev for ytterligere informasjon om kunnskapsgrunnlag og Sysselmesterens vurdering av behov for midlertidig endring.