Høring om midlertidig endring av motorferdselforskriften


Sysselmesteren sender på høring forslag til midlertidig endring av § 8 i forskrift om motorferdsel på Svalbard.  De foreslåtte endringene omfatter ferdsel på sjøisen i Billefjorden, Tempelfjorden og Dicksonfjorden. Høringsfrist er 23. februar.

Publisert 09.02.2024

Det er de seks siste årene gjort endringer i motorferdselforskriften for å beskytte leveområdene til isavhengige arter slik som ringsel og isbjørn. Sjøisen er stadig minkende, med den konsekvens at leveområdene også reduseres. Det er av stor viktighet at de isavhengige artene kan benytte de resterende leveområdene uten unødig forstyrrelser.

Det har allerede lagt seg godt med is i de nevnte fjordene. Både fastboende, forskere, reiseliv og andre benytter de aktuelle fjordene vinterstid. Det er grunn til å tro at ferdselen vil være tilsvarende som tidligere år. I 2024 foreslås det også å innføre ferdselsforbud for tilreisende på Dicksonfjorden, fordi fjorden er et viktig leveområde for isavhengige arter, og isen legger seg gjerne tidlig her. Samtidig er det en del aktivitet i området, blant annet i forbindelse med reiseliv og filmproduksjon.

Samtidig ligger Dicksonfjorden helt i ytterkanten av området som er åpent for motorisert ferdsel for tilreisende.

Norsk Polarinstitutt (NP) har levert kunnskapsgrunnlag som er lagt til grunn i vår vurdering av behov for ferdselsrestriksjoner på sjøis. Særlig viktig å fremheve fra kunnskapsgrunnlaget til NP, er at isutbredelsen, og dermed også leveområdene til isbjørn og selarter, er sterkt redusert. De faglige rådene er tydelige på at det bør holdes god avstand til området hvor det kan være kastehuler for ringsel, og at det ikke må kjøres mot og skremme ned ringsel som ligger og hviler på isen.

Kunnskapsgrunnlaget fra NP, sammenholdt med de raske klimaendringene, det vedvarende ferdselstrykket i området samt føre-var-prinsippet i svalbardmiljøloven, tilsier at en regulering av ferdselen i områdene er nødvendig.

Sysselmesteren ønsker høringsinnspill til de foreslåtte endringene, særlig konkrete innspill på hvordan høringspartene benytter områdene, konkrete justeringer som vurderes som nødvendige av hensyn til fremkommelighet, og som i størst mulig grad er i tråd med de hensyn og formål som ligger bak reguleringen. Sysselmesteren ønsker også konkrete tilbakemeldinger på hva konsekvensene av de foreslåtte endringene vil bli.

Se lenker til høringsbrev og høringsdokumenter med kart.

Høringsfrist er 23. februar.