Sysselmesterens oppgaver


Sysselmesteren på Svalbard har mange og varierte oppgaver. Hovedoppgavene er knyttet til politi- og miljøvernarbeid.

Publisert 22.05.2019, Oppdatert 23.01.2023

Miljøvern
Sysselmesteren er miljøvernmyndighet for Svalbard. Blant miljøvernavdelingens viktigste oppgaver er:

 • naturoppsyn og overvåking av miljøet
 • ivaretakelse av miljøhensyn i arealplanlegging, utbygging og næringsvirksomhet
 • forvaltning av verneområder
 • forvaltning av flora og fauna
 • forvaltning av friluftsliv, turisme og ferdsel i utmark
 • behandling forurensningssaker og avfallshåndtering
 • oljevernberedskap
 • registrering, undersøkelser og informasjon knyttet til kulturminner
 • vedlikehold og skjøtsel av kulturminner
 • kontroll av inn- og utførsel av kjæledyr
 • koordinering av veterinærtjeneste

Politi
Svalbard er et eget politidistrikt. Politiavdelingen har blant annet ansvar for følgende oppgaver:

 • etterforskning
 • redningstjeneste
 • ferdselskontroll på sjø og land
 • forebyggende arbeid
 • ordenstjeneste
 • pass- og visumutstedelse
 • oljevernaksjoner
 • sjøfartsmyndighet
 • trafikkontroll
 • tvangsfullbyrdelse
 • våpentillatelser

Andre oppgaver og gjøremål
I tillegg til å være politi- og miljøvernmyndighet utfører Sysselmesteren en rekke tjenester som er underlagt ulike etater på fastlandet:

 • samfunnssikkerhet og beredskap
 • vertskaps- og representasjonsoppgaver
 • mediekontakt
 • behandling av reiselivssaker
 • bevilling til separasjon og skilsmisse
 • vielser
 • påtale i straffesaker
 • notarius publicus
 • juridisk rådgivning
 • brannvern
 • informasjon