Vedtatt arealplan for Ny-Ålesund 2024-2034

Revidert arealplan for Ny-Ålesund 2024-2034 ble vedtatt av Sysselmesteren på Svalbard 30. april 2024.

Publisert 10.05.2024

Arealplanens hensikt er å gi et oppdatert juridisk styringsverktøy for utvikling, bruk og vern av arealer og bebyggelse i Ny-Ålesund planområde i samsvar med gjeldende rammebetingelser.

Vedtatte plandokumenter på norsk er publisert på Kings Bays hjemmeside, www.kingsbay.no. Engelsk versjon av planbeskrivelse og planbestemmelser vil bli lagt ut på Kings Bay sin hjemmeside i løpet av uke 20.

Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 31.05.24, jf. forvaltningsloven §§ 28-29. Klagen sendes til Sysselmesteren på Svalbard, firmapost@sysselmesteren.no.