Arbeider med konkret dato for begrenset åpning av reiselivet


Det arbeides nå med å sette en konkret dato for når reiselivet på Svalbard igjen kan ta imot turister fra det norske fastlandet og for når karantenen for tilreisende til Svalbard kan oppheves. - Reiselivsbransjen på Svalbard har fått ansvaret for å utarbeide veiledere og konkete planer for hvordan de skal drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2020

- De ulike aktørene og virksomhetene er selv ansvarlige for å opptre i tråd med helsemyndighetenes krav og normer, og konkret beskrive hvordan de skal overholde smitteverntiltakene og Covid-19 forskriften, understreker hun.

- Det er nedsatt et eget utvalg som skal utarbeide forslag til råd og veiledning for en gradvis åpning av aktiviteter og næringsliv på Svalbard basert på regjeringens beslutninger, nasjonale retningslinjer og veiledere, lov og forskrifter og bransjestandarder. Dette omhandler først og frem aktiviteter og næringsliv knyttet til turisme, opplyser sysselmannen.

- Jeg er svært glad for sentrale myndigheter prioriterer denne saken høyt, sier Kjerstin Askholt.

Utvalget er bredt sammensatt og består av Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen sykehus, Visit Svalbard, Svalbard næringsforening, Avinor Svalbard og AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators).

Møte med reiselivsnæringen
Utvalget hadde sitt første møte onsdag i denne uken. De ulike virksomhetene og aktørene i reiselivet på Svalbard skal nå i samarbeid utvikle utkast til en overordnet veileder. Visit Svalbard koordinerer dette arbeidet, som er i full gang. Innspillene skal forankres hos sentrale myndigheter.. På det første møtet var også Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet representert.

Onsdag hadde Sysselmannen også et møte med Visit Svalbard og medlemmene i reiselivsorganisasjonen om den aktuelle situasjonen og planene for å gi reiselivet på Svalbard muligheter for å gjenåpne etter nærmere regler og retningslinjer.

Regjeringen gjør kontinuerlig vurdering av tiltak for å håndtere covid-19-pandemien og gjør samtidig prioriteringer for når virksomheter og aktiviteter gradvis kan åpnes igjen. En forutsetning for dette er at det fortsatt er kontroll på smittesituasjonen og at forholdene for øvrig tillater dette. Virksomheter og aktiviteter må derfor planlegge for hvordan de kan overholde smitteverntiltakene for å holde smittespredningen nede i tiden fremover. I tillegg forutsettes det at den gradvise åpningen ikke utfordrer helsetjenestens kapasitet.

- De samme forutsetningene gjelder for gradvis gjenåpning av virksomheter og aktiviteter på Svalbard, understreker Kjerstin Askholt.

Karantenebestemmelsen
- Vi håper snart å komme med en konkret dato for opphevelse av karantenen slik at det kan åpnes for å booke turer til Svalbard  for turister fra det norske fastlandet. Forutsetningen for at turer og aktiviteter kan gjennomføres i praksis, er som sagt at veileder og planene er på plass. Det vil uansett ikke være snakk om en full åpning nå, men et redusert tilbud i forhold til tidligere. Vi snakker om tilnærming til en ny normalitet.

- Vi vurderer en gradvis, regulert opphevelse av karantenebestemmelsene. For tilreisende turister og andre som ikke bor på Svalbard vil den uansett gjelde fram til reiselivet har på plass den overordnede lokale veilederen og de enkelte virksomhetene har konkrete planer for hvordan de skal drive på en smittevernfaglig måte, opplyser hun.

Sysselmannen presiserer at regelverket og retningslinjene vil gjelde alle reiselivsaktører på Svalbard, ikke bare de som er organisert under Visit Svalbard.

- Forskjellen er at det organiserte reiselivet nå får være med på å utforme retningslinjene, mens det uorganiserte ikke får det, sier hun.

Tiltak ved smitte
Ved eventuell utbrudd av smitte på Svalbard skal det gjøres kontinuerlig vurderinger av smittevernoverlegen på Longyearbyen sykehus i samarbeid med Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre om behov for eventuelle innstramninger.

- Jeg har stor forståelse for reiselivet og deres ansatte, som er i en svært vanskelig situasjon, men vårt hovedfokus har vært og vil fortsatt være at liv og helse kommer først.

Hovedårsaken til at Sysselmannen har vedtatt karantenebestemmelsene for alle tilreisende til Svalbard, inkludert fastboende, er den sårbare og begrensede helseberedskapen på Svalbard. Det har vært arbeidet mye med dette i samarbeid med sentrale helsemyndigheter. Vi begynner å få på plass en beredskap og et system som kan håndtere en situasjon hvor det skjer spredning av smitte av koronaviruset på øya.