Svalbards miljøvernfond


Svalbards miljøvernfond ble opprettet i 2007 som et økonomisk virkemiddel for å bevare miljøet på Svalbard.

Fondet er opprettet av Klima- og miljødepartementet i henhold til svalbardmiljøloven.

Hvor kommer midlene fra?
1. april 2007 ble det innført en miljøavgift på 150kr for tilreisende til Svalbard. Avgiften legges automatisk til billettprisene av fly- og cruiseselskap og går i sin helhet til Svalbards miljøvernfond. Også fastboende på Svalbard må betale avgiften, men de kan få den refundert.

Hva går midlene til?
Fondsmidlene skal brukes til å initiere og stimulere prosjekter og tiltak som har som formål å beskytte naturmiljøet på Svalbard. Både private og offentlige virksomheter, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte.

Sysselmesteren på Svalbard er sekretariat for fondet, og vedtak om tildelinger fattes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Fondets midler kan konkret brukes til:
• Kartlegging og overvåking av naturmiljøet
• Undersøkelser av årsaker til, og konsekvenser av ulike miljøpåvirkninger
• Gjenoppretting av miljøtilstanden, om noe har blitt endret, skadet, eller forringet
• Skjøtsel, vedlikehold og undersøkelser av kulturminner
• Informasjon, opplæring og tilrettelegging knyttet til natur, kulturminner, og bærekraftig bruk av naturen

Søknadsskjema og mer informasjon om fondet og prosjekter finner du her: https://www.miljovernfondet.no/