Risiko- og sårbarhetsanalyse


Sysselmesteren har ansvar for å ha oversikt over risiko og sårbarhet på Svalbard. Denne oversikten etablerer vi gjennom å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse, også kalt SvalbardROS. En oppdatert ROS-analyse ble laget i februar 2024. Den nye analysen erstatter den tidligere utgaven fra 2022.

Publisert 01.04.2019, Oppdatert 20.03.2024

Det overordnede målet med SvalbardROS er å danne en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser på Svalbard. I tillegg skal den styrke samordningen av det regionale arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

I arbeidet med analysen har det vært bred involvering fra aktører med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på Svalbard. Lokalt og regionalt har både bosetningene og aktører fra beredskapsrådet for Svalbard vært involvert der det har vært naturlig. Flere fagdirektorater har også bidratt i arbeidet.

Analysen omfatter de tre risikoområdene naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger. I denne revisjonen har vi analysert et utvalg hendelser innenfor disse risikoområdene. I rapporten (se lenke til høyre) kan du lese mer om risiko og sårbarhet knyttet til atomhendelser, akutt forurensning, ulykker til sjøs, skred, flom, overvann og regn på snø, sterk vind og cyberangrep.

SvalbardROS skal være et levende dokument i den forstand at analysen skal oppdateres ved vesentlige endringer i risiko- og sårbarhetsbildet, og minimum hvert fjerde år. Det er også identifisert noen hendelser som vil være gjenstand for analyse på et senere tidspunkt.