Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Beredskapsrådet for Svalbard


Beredskapsrådet er satt sammen av sentrale offentlige, frivillige og private organisasjoner som på hver sine områder har fagkunnskap om beredskapsarbeid.

Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være det sentrale samordningsorgan. Opprettelse av fylkesberedskapsråd er hjemlet i Statsforvalterens samfunnssikkerhetsinstruks, og på Svalbard er sysselmesteren leder av rådet. Etter svalbardloven § 5 har sysselmesteren samme myndighet som en statsforvalter.