Beredskap mot akutt forurensning


Utvalget mot akutt forurensning (UA Svalbard) vil aksjonere ved utslipp dersom den ansvarlige ikke selv er i stand til å håndtere situasjonen. UA Svalbard ledes av Sysselmesteren. Ved større hendelser vil Kystverket styre aksjonen.

Publisert 01.04.2019

Beredskap mot akutt forurensning er regulert i beredskapsplanen. Planen består av avtaler, instrukser og maler til bruk ved en aksjon, samt varslingslister og oversikter over fartøy og utstyr. I den statlige beredskapen inngår:

  • flere fartøy
  • depot med oljevernutstyr i Longyearbyen
  • depot med oljelenser i Ny-Ålesund
  • depotstyrke som vil aksjonere ved en hendelse

Beredskapen er bygd opp av et avtaleverk mellom Kystverket, Sysselmesteren og virksomheter på Svalbard som er gitt pålegg om beredskap.

Beredskapsorganisasjonen på Svalbard kan håndtere mindre, kystnære utslipp avhengig av vær, sjø, is og mørke. I tillegg opererer flere Kystvaktskip med oljevernutstyr i farvannene rundt Svalbard. Ved større hendelser vil Kystverket hente inn ressurser fra fastlandet.

Kystverket er ansvarlig myndighet ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, men i enkeltsaker delegeres normalt myndigheten til Sysselmesteren. Sysselmesteren har likevel det operative ansvaret med plikt til å aksjonere dersom det oppstår en hendelse.

Virksomheter på Svalbard og fartøy som trafikkerer i området har egenansvar for beredskap mot akutte forurensninger.

Lenker