Redningstjeneste


Sysselmesteren har ansvar for å planlegge, lede og koordinere redningstjenesten for Svalbard under overordnet ledelse av Hovedredningssentralen for Nord-Norge. Politiavdelingens personell utfører stabstjeneste i den lokale redningssentralen (LRS Svalbard), og har operativ ledelse og koordinering av aksjonene i felt.

Publisert 15.04.2019

Redningstjenesten på Svalbard er en del av norsk redningstjeneste og er organisert på samme måte som i Fastlands-Norge. Den er avhengig av frivillig innsats. Her spiller Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps en viktig rolle.

Offentlige etater og private virksomheter har også materiell- og personellressurser som har stor betydning for redningstjenesten. I hovedsak disponerer LRS-Svalbard meget godt materiell og utstyr, samt et dyktig hjelpemannskap.

Sysselmesteren utfører også all ambulansetjeneste med helikopter på øygruppen og i tilstøtende havområder utenfor Longyearbyen. Redningsaksjoner på Svalbard må ofte utføres under ekstreme vær- og temperaturforhold og i utsatte områder. Dette stiller store krav til mannskapets kompetanse og til materiellet som brukes. Redningstjenesten er en prioritert oppgave hos Sysselmesteren, og det legges vekt på utvikling og vedlikehold av planverk, øvelser og samarbeid med de øvrige aktørene i redningstjenesten.

Sysselmesteren på Svalbard har kontrakt med CHC AS om drift av to redningshelikoptre. Helikoptrene er av typen Eurocopter Super Puma AWSAR. Helikoptrene er blant landets best utstyrte redningshelikoptre. De er tilpasset flyving i streng kulde, har lang rekkevidde, autohover, varmesøkende kamera, er utstyrt for nattflyging og har av-isingsutstyr.

Sysselmesteren disponerer også tjenestefartøyet M/S "Polarsyssel" hele året. Fartøyet, som er 89 meter langt, har isklasse, helikopterdekk og operasjonsrom for aksjonsledelse.

I tillegg disponerer Sysselmesteren følgende utstyr:

  • en beltevogn
  • snøskutere
  • inspeksjonsbåter
  • tjenestehytter og drivstoffdepoter for helikopter
  • sambandsutstyr, inkludert basestasjoner som dekker store deler av de mest trafikkerte områdene på Svalbard
  • redningsutstyr og personlig utstyr for operasjoner i felt
  • breredningsutstyr
  • oljevernutstyr