Etterforskning og straffesaksbehandling


Mellom 130 og 150 saker blir anmeldt på Svalbard hvert år. De aller fleste er mindre alvorlige tyveri- og skadeverksaker, men det forekommer også alvorlige ulykker, miljøsaker og arbeidsulykker. Miljøkriminalitet er høyt prioritert.

Publisert 15.04.2019

Svalbardloven § 2 bestemmer at norsk strafferett gjelder for Svalbard. Sysselmesterens politiavdeling etterforsker mulige straffbare handlinger som blir kjent for politiet, enten fordi de blir anmeldt eller fordi polititjenestemennene oppdager forhold som bør undersøkes.

Sysselmesterens politimyndighet gjelder på hele øygruppen og ut til territorialgrensen på 12 nautiske mil. 

Kriminaliteten på Svalbard skiller seg en del fra forholdene i tettsteder på fastlandet. Det er få grove vinningssaker. Tallmessig er kriminalitetsbildet dominert av forhold som promillekjøring, naskerier, tyverier av mobiltelefoner og mindre skadeverk. De narkotikasakene som har vært etterforsket, gjelder bruk, besittelse og omsetning av små kvantum narkotika. Det er relativt få voldssaker.

Svalbard har store villmarksområder som er underlagt en streng vernelovgivning ved svalbardmiljøloven. Bekjempelse av miljøkriminalitet har høy prioritet hos Sysselmesteren, og det legges vekt på forebyggende arbeid ved aktiv tilstedeværelse i felt. Sysselmesteren etterforsker flere miljøsaker hvert år, og det er gitt til dels betydelige bøter.

Det er fortsatt omfattende industrivirksomhet på Svalbard, som gruvevirksomhet i Longyearbyen og Barentsburg. Sysselmesteren etterforsker hvert år arbeidsulykker. Noen av disse medfører alvorlig personskade og død.

Sysselmesteren etterforsker også overtredelser av fiskeriregelverket i Svalbards territorialfarvann. Oppsynet med dette regelverket foretas av Kystvakten, som har et nært samarbeid med Sysselmesteren og opererer i svalbardfarvann etter etatens instruks.