Vis aktsomhet ved isbryting


Sysselmesteren minner om Svalbardmiljølovens bestemmelse om aktsom ferdsel. 

Publisert 19.03.2024, Sist endret 22.03.2024

I år ligger det sjøis i mange fjorder på Svalbard. Utover vinteren og våren er flere arter avhengige av denne sjøisen. Ringselen kaster unger i snøhuler på isen, og isen er et viktig leve- og jaktområde for isbjørn.

Bryting av sjøis anses som en forringelse av naturmiljøet, og er ikke i tråd med svalbardmiljølovens bestemmelser om aktsom ferdsel. I svalbardmiljøloven § 73 står det at all ferdsel på Svalbard skal foregå på en måte som ikke skader, forsøpler eller på annen måte forringer naturmiljøet eller kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv.

Å følge råker i sjøisen som allerede er åpnet opp som følge av båttrafikk, vil heller ikke være i tråd med aktsomhetsreglene idet dette kan hindre isen i å legge seg på nytt, og dermed forlenge forringelsen av dyrenes habitat.

Sysselmesteren gjør oppmerksom på at regjeringen har vedtatt et eksplisitt forbud mot isbryting som trer i kraft 01.01.2025. Ny bestemmelse i motorferdselforskriften § 12a forbyr bryting av fastis, som er definert som sammenhengende landfast sjøis. Det vedtatte forbudet gjelder ikke motorferdsel for å holde farledene inn til Longyearbyen og Barentsburg åpne, sikre forsyninger til Ny-Ålesund og for Kystvaktas nødvendige oppgaver der disse ikke kan løses på annen måte.