Endringer i miljøregelverket på Svalbard


Regjeringen har vedtatt flere endringer i miljøregelverket på Svalbard. Formålet med endringene er å ivareta større villmarksområder og redusere belastningen på naturen og dyrelivet. Nye regler vil gjelde fra 1. januar 2025.

Publisert 23.02.2024

Følgende er av de viktigste endringene som er gjort i motorferdselforskrift, leirforskrift og i de ulike verneforskriftene:

  • Forbud mot ilandstigning i verneområder bortsett fra 43 kartfestede områder. Ilandstigningsforbudet vil gjelde for de som deltar i turistvirksomhet, ikke individuelt reisende eller fastboende.

  • Bestemmelse om begrensning på maks 200 passasjerer om bord utvides til også å gjelde verneområdene vest på Svalbard.

  • Forbud mot bruk av droner i verneområdene.

  • Permanent forbud mot ferdsel på sjøis etter 1. mars på utvalgte fjorder. Det er gitt unntak slik at folk skal kunne komme seg til hyttene sine.

  • Fartsgrense på maksimalt 5 knop innenfor en avstand på 500 m fra land utenfor utvalgte fuglefjell i tiden 1. april til 31. august.

  • Avstandskrav og en hastighetsbegrensning ved liggeplasser for hvalross. Ved motorferdsel i sjø skal det holdes minst 150 meters avstand til liggeplass for hvalross (med unntak for nødvendig adkomst til havner, bygninger mv.) og man skal ikke holde høyere hastighet enn 5 knop nærmere enn 300 meter fra liggeplass for hvalross.

  • Forbud mot å bryte fastis, med unntak for å holde farleden inn til havnene i Longyearbyen og Barentsburg åpen, sikre forsyninger til Ny-Ålesund og for Kystvaktens utføring av nødvendige oppgaver.

  • Flere må søke om tillatelse til telt- og leiropphold.

Regjeringen har også foreslått endringer i svalbardmiljøloven om å stramme inn reglene om isbjørn, forby bruk av droner ved utvalgte fuglefjell, og endringer i bestemmelsen om overtredelsesgebyr. Disse forslagene skal legges frem for og behandles av Stortinget.  

Mer informasjon finnes på Regjeringens hjemmeside: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-miljoregelverket-pa-svalbard/id3024960/