Høring om midlertidig endring av motorferdselforskriften


Sysselmesteren sender på høring forslag til midlertidig endring av § 8 i forskrift om motorferdsel på Svalbard. De foreslåtte endringene omfatter ferdsel på sjøisen i områdende Billefjorden og Tempelfjorden. Høringsfrist er 23. februar.

Publisert 03.02.2023

Tilsvarende endring er gjort i forskriften de siste fem årene for å hindre forstyrrelse av sårbart dyreliv, særlig isbjørn og ringsel. Høringsfristen er 23. februar 2023.

Sysselmesteren legger til grunn at motorferdsel i Tempelfjorden og Billefjorden vil være på et høyt nivå dersom det legger seg sjøis og vi vurderer at reguleringen er nødvendig for å beskytte leveområdene til de isavhengige artene. Norsk Polarinstitutt har levert kunnskapsgrunnlag som er lagt til grunn i vår vurdering av behov for ferdselsrestriksjoner på sjøis.

Sysselmesteren understreker at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er tydelig på at isutbredelsen og dermed leveområdene til isbjørn og selarter er sterkt redusert. Det bør holdes god avstand til områder hvor det kan være kastehuler for ringsel og at det ikke må kjøres mot og skremme ringsel som ligger og hviler på isen. I tillegg er isbjørnbinner med små unger sensitive for forstyrrelser.

Sysselmesteren har tidligere år vurdert alle innkomne høringsinnspill, og går ut fra at disse fortsatt er representative. Sysselmesteren ønsker likevel innspill på de foreslåtte endringene, og ønsker særlig innspill på hvordan høringspartene benytter områdene, og hvordan partene vil berøres av ferdselsrestriksjoner i disse områdene.

Se lenker til høringsbrev og høringsdokumenter med kart.