Anerkjenner utenlandske førerkort for begrenset periode


Sysselmesteren har besluttet å anerkjenne utenlandske førerkort for kl. B på Svalbard fra og med i dag og til og med 31 desember 2023 under bestemte forutsetninger. Et av dem er at førerkortet må være utstedt i et land som er tilsluttet Wienkonvensjonen.

Publisert 01.12.2022

Under henvisning til fullmaktsbestemmelsen jf. Forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard del II annet ledd, i tillegg til bestemmelsen om utenlandsk førerkort på Svalbard, har Sysselmesteren ved forskrift besluttet følgende:

Utenlandsk førerkort anerkjennes for føring av personbil klasse B på Svalbard fra og med dags dato til og med 31.12.2023 under følgende forutsetninger:

  • Førerkortet må være utstedt i et land som er tilsluttet Wienkonvensjonen av 1968 om vegtrafikk.
  • Det må fremgå av førerkortet at dette gir førerrett for personbil.
  • Førerkortet må være gyldig i hjemlandet.

Sysselmesteren har underrettet Vegdirektoratet om beslutningen.

Oversikt over land som har undertegnet Wien-konvensjonen finnes her.