Bålbrenning på Svalbard


Bålbrenning i sikringssonen til kulturminner er forbudt.

Publisert 04.04.2022

På bakgrunn av en melding om bålbrenning like ved den gamle smia og taubanestasjonen på Hiorthhamn, ønsker Sysselmesteren å informere om at det er forbudt å brenne bål i sikringssonen til automatisk fredete kulturminner etter svalbardmiljøloven § 42, 2. ledd. På Svalbard er alle spor etter menneskelig aktivitet fra før 1946 automatisk fredet. Graver, gravmarkeringer og bein og beinrester etter mennesker samt skjelettrester på slakteplasser for hvalross, hval og i forbindelse med selvskudd for isbjørn er automatisk fredet uavhengig av alder.

Formålet med forbudet er at bål- og bålrester kan ødelegge arkeologiske kulturminner som ikke er synlige på overflaten. Bål kan også utgjøre en stor brannfare for bygninger og anlegg.

Bålpanne/grill på bein omfattes ikke av bålforbudet. Sørg for god avstand til kulturminnene og terreng for å unngå skader. Asken skal ikke tømmes innenfor kulturminnelokaliteten.

Permanente plasser opparbeidet med benker, levegger og lignende innenfor en kulturminnelokalitet eller sikringssone til et automatisk fredet kulturminne, er søknadspliktige tiltak etter svalbardmiljøloven § 44.

Rekved og drivtømmer som har spor etter menneskelig tilvirkning før 1946 ansees som automatisk fredet kulturminne, og skal ligge urørt. Det er kun rent trevirke som kan brennes på Svalbard.