Midlertidig endring av forskrift om motorferdsel på Svalbard


Sysselmesteren på Svalbard har besluttet å midlertidig endre forskrift om motorferdsel på Svalbard. Endringene vil gjelde fra 1. mars 2022 til 1. juni 2022. Bakgrunnen for reguleringen er behovet for å beskytte leveområder og unngå forstyrrelser av isavhengige arter.

Publisert 28.02.2022

 Forskriftsendringen vil medføre ferdselsrestriksjoner på Tempelfjorden og Billefjorden. Det åpnes for av kryssing i korridorer og på korteste farbare rute. Forslaget om midlertidig endring av forskrift ble sendt på høring 11.01.22. Sysselmesteren mottok til sammen 12 høringssvar. Det er kommet flere forslag til områder det bør være tillatt å kjøre, blant annet inn mot Tunabreen, og i egen korridor fra Rudmosepynten og inn til Skottehytta. Sysselmesteren har vurdert alle innkomne høringssvar. De områder hvor det ønskes mulighet for motorisert ferdsel, er også de områdene som er mest brukt av ringsel og isbjørn. Åpning av ferdsel i disse områdene, vil derfor ikke være i tråd med formålet bak den midlertidige reguleringen.

Ved særskilt behov for kjøring i disse områdene, må det søkes om dispensasjon etter motorferdselsforskriften.

Sysselmesteren har fått tilbakemelding på at det innerst i Petuniabukta kan være vanskelige kjøreforhold på land. Det er derfor åpnet for kjøring på isen langsetter land mellom utløpet av Hørbyedalen og Ebbahytta.

For øvrig vises det til høringsbrev for ytterligere informasjon om kunnskapsgrunnlag og Sysselmannens vurdering av behov for midlertidig endring.