Krav til alle som har med deltakere i felt


Alle som har med deltakere ut i felt, skal ha tilstrekkelig og relevant kunnskap, kompetanse og erfaring tilpasset det enkelte felt- eller turopplegg, herunder om:

Publisert 06.06.2019
  • gjeldende lover, forskrifter og regelverk for Svalbard
  • sikkerhet, herunder isbjørnsikring, breer, skred og sjøis
  • førstehjelp
  • lokale forhold, herunder klimatiske forhold
  • naturmiljø, kulturminner og aktsom ferdsel
  • andre forhold som anses nødvendig for gjennomføringen av felt- eller turopplegget

Den har ansvaret for turopplegget skal videre sørge for at alle som utfører arbeid som virksomheten er ansvarlig for, er kjent med og overholder reglene i forskriftene og reglene gitt i eller i medhold av svalbardmiljøloven om beskyttelse av Svalbards flora, fauna, kulturminner og naturmiljøet for øvrig.

Sysselmesteren kan kreve endringer
Merk at Sysselmesteren kan kreve at feltopplegget endres og stille bestemte krav til det planlagte opplegget. Herunder stille krav som er nødvendig for å sikre at feltopplegget:

  • ivaretar de reisendes sikkerhet
  • ivaretar Svalbards miljø
  • tar hensyn til allmennhetens interesser og lokal kultur
  • er i samsvar med lover og forskrifter

Sysselmesteren kan forby eller stanse et planlagt feltopplegg dersom kravene i Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard ikke er oppfylt.