Krav til forsknings- og utdanningsinstitusjoner


Alle som har med deltakere ut i felt, skal ha tilstrekkelig og relevant kunnskap, kompetanse og erfaring tilpasset det enkelte felt- eller turopplegget.

Publisert 01.04.2019

Dette gjelder blant annet:

  • gjeldende lover, forskrifter og regelverk for Svalbard
  • sikkerhet, herunder isbjørnsikring, breer, skred og sjøis,
  • førstehjelp,
  • lokale forhold, herunder klimatiske forhold,
  • naturmiljø, kulturminner og aktsom ferdsel,
  • andre forhold som anses nødvendig for gjennomføringen av felt- eller turopplegget.

Kompetanse, plan for opplæring, utstyr/nødutstyr og rutiner skal være beskrevet i melding om turopplegg. Den som er ansvarlig for turopplegget skal videre sørge for at alle som utfører arbeid som virksomheten er ansvarlig for, er kjent med og overholder reglene i forskriften her og reglene gitt i eller i medhold av Svalbardmiljøloven om beskyttelse av Svalbards flora, fauna, kulturminner og naturmiljøet for øvrig.

Sysselmesteren kan kreve at turopplegget endres, eller stille bestemte krav til et turopplegg, herunder markedsføring, transportmåte og utstyr, dersom det er nødvendig for å sikre at turopplegget alene eller i tillegg til annet aktivitet:

  • ivaretar de reisendes sikkerhet
  • ivaretar Svalbards miljø
  • tar hensyn til allmennhetens interesser og lokal kultur
  • er i samsvar med lover og forskrifter

Sysselmesteren kan også forby planlagt virksomhet eller videre gjennomføring av en aktivitet dersom kravene ikke blir oppfylt, eller andre bestemmelser i Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard ikke er oppfylt.

Kontaktpersoner