Lover og forskrifter


Lover og forskrifter Beskrivelse
A
Alkoholordningen på Svalbard - forskrift Forskriften regulerer innførsel og omsetning av alkohol
Avfall og byggavfall i Longyearbyen - forskrift Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde
B
Befolkningsregister på Svalbard - forskrift Forskriften gir bestemmelser om befolkningens plikt til å registrere seg i befolkningsregisteret når de har til hensikt å oppholde seg på Svalbard i mer enn seks måneder
Bergverksordningen for Svalbard Kongelig resolusjon som trådte i kraft ved Norges overtakelse av Svalbard i 1925
Bjørnøya - fredningsforskrift Forskrift om fredning av Bjørnøya naturreservat på Svalbard
Bortvisning og utvisning av personer på Svalbard - forskrift Forskrift med bestemmelser om Sysselmannens mulighet til å bortvise eller utvise personer på Svalbard etter nærmere bestemte vilkår
Båndtvangsforskriften Forskrift om båndtvang for hund på Svalbard
C
Covid-19 forskriften Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet
D
Drivtømmer - forbud mot utførsel - forskrift Forskrift om forbud mot utførsel av drivtømmer fra Svalbard og Jan Mayen
Dyrehelseforskriften Forskrift om tiltak mot sykdommer og zoonotiske agens hos dyr
F
Festningen - fredningsforskrift Forskrift om fredning av Festningen geotopvernområde på Svalbard
Forskrift om nasjonalparkene Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, om naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og om naturreservatene for fugl på Svalbard Forskrift om nasjonalparkene Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, om naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og om naturreservatene for fugl på Svalbard
Forurensingsforskriften Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard
H
Havne- og farvannsloven Lov om havner og farvann.
Hopen - fredningsforskrift Forskrift om fredning av Hopen naturreservat på Svalbard
Hund til Svalbard Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard
Høstingsforskriften Forskrift om høsting (jakt, fangst og fiske) og sanking av egg og dun
I
Indre Wijdefjorden- fredningsforskrift Forskrift om fredning av Indre Wijdefjorden nasjonalpark på Svalbard
J
Jakt på svalbardrype og svalbardrein - forskrift Forskrift om lokal regulering av jakt på svalbardrype og svalbardrein på Svalbard
Jakt-, fangst. og fiskekort på Svalbard - forskrift Forskrift om satser for avgift for jakt-, fangst- og fiskekort m.m. på Svalbard
K
Kjæledyrforskriften Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr
Kongsfjorden - stenging av et område for fiskeaktivitet - forskrift Forbud mot fiske med trål i dette området
Konsekvensutredninger og planområder - forskrift Forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard. Forskriften fastsetter i hvilke områder på Svalbard det skal utarbeides arealplaner. Det gis også regler om konsekvensutredninger (hvilke virksomheter og saksbehandlingsregler)
L
Leirforskriften Forskrift om leiropphold på Svalbard
M
Marin gassolje - definisjon Forskrift om definisjon av marin gassolje i svalbardmiljøloven § 82a
Masimjelt og Purpurkarse - fredningsforskrift Forskrift om fredning av vekstene Masimjelt (Oxytropis deflexa) og Purpurkarse (Braya purpurascens). Delegering av myndighet.
Midterhuken - fredningsforskrift Forskrift om ferdselsforbud ved automatisk freda kulturminner ved Midterhuken i Bellsund
Miljøavgift for tilreisende - forskrift Forskriften fastslår formålet med gebyret, geografisk avgrensing, gebyrplikt og innkreving, refusjon mv.
Moffen - fredningsbestemmelser Fredningsbestemmelser for Moffen naturreservat på Svalbard
Motorferdselsforskriften Forskrift om motorferdsel på Svalbard
N
Naturreservat for fugl - fredningsforskrift Forskrift om nasjonalparkene Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, om naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og om naturreservatene for fugl på Svalbard
Nordaust-Svalbard - fredningsforskrift Forskrift om nasjonalparkene Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, om naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og om naturreservatene for fugl på Svalbard
Nordre Isfjorden - fredningsforskrift Forskrift om fredning av Nordre Isfjorden nasjonalpark på Svalbard.
O
Ossian Sars - fredningsforskrift Forskrift om fredning av Ossian Sars naturreservat.
P
Persontransport med motorvogn mot vederlag Forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag innenfor Longyearbyen
R
Røyeforskriften Forskrift om fiske etter røye på Svalbard i 2022.
S
Sassen-Bünsow Land - fredningsforskrift Forskrift om fredning av Sassen-Bünsow Land nasjonalpark på Svalbard.
Sivilbeskyttelsesloven Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
Skytevåpen i Longyearbyen og omegn, Pyramiden, Barentsburg og Vannposten på Svalbard - forskrift Forskriften regulerer bruk av skytevåpen i Longyearbyen og omegn, Pyramiden, Barentsburg og Vannposten på Svalbard. Reglene er noe annerledes enn på fastlandet.
Straffeloven Lov om straff. Omtaler straffbare handlinger
Svalbardloven Lov om Svalbard av 1925
Svalbardmiljøloven Lov om miljøvern på Svalbard
Svalbards miljøvernfond - tilskudd Forskriften redegjør blant annet for formålet med fondet, hva midlene kan brukes til o hvilke krav som gjelder til søknader.
Svalbardtraktaten Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen
Søraust-Svalbard - fredningsforskrift Forskrift om nasjonalparkene Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, om naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og om naturreservatene for fugl på Svalbard
T
Tungoljeforbud - forskrift Forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973
Turistforskriften Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard
V
Van Mijenfjorden- fredningsforskrift Forskrift om fredning av Van Mijenfjorden nasjonalpark på Svalbard (innebærer en utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark)
Veitrafikkloven på Svalbard Forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard
Vigohamna - fredningsforsskrift Forskrift om områdefredning og ferdselsregulering i Virgohamna på Svalbard.
Våpenforskriften Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv
Våpenloven Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v