Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Utlån av våpen


Den som har løyve til å ha løyvepliktige skytevåpen kan låne tilsvarende gjenstand. Utlåner må forsikre seg om at låntaker har løyve før våpenet lånes ut, og han skal gi låntaker en utlånserklæring.

Personer som ikke har våpenløyve for tilsvarende våpentype fra før må søke om låneløyve før de kan låne skytevåpen. Sysselmesteren behandler søknader om lån av skytevåpen på Svalbard. Behandlingstiden for søknad om låneløyve er inntil seks uker. Tilreisende fra fastlandet må søke om låneløyve til eget politidistrikt.  

Søkeren må oppfylle de alminnelige kravene til alder, vandel og personlige egenskaper fastsatt i ny våpenlov §§ 15, 16 og 17.

Dersom skytevåpenet skal brukes til isbjørnbeskyttelse vurderes søknaden for øvrig opp mot de samme vilkårene som for erverv til samme formål etter ny våpenforskrift § 5-7. Et av vilkårene som må være oppfylt er at søkeren kan dokumentere å ha «tilstrekkelig våpendugleik» på det aktuelle skytevåpenet. Dette kan for eksempel være gjennomført førstegangstjeneste, aktivitet i godkjent skytterorganisasjon, innføring i jegerregisteret eller sikkerhetskurs som gir grunnleggende kunnskap om våpen. Det er låntakers plikt å vedlegge slik dokumentasjon til sin lånesøknad. Dokumentasjon til søknaden må være oversatt til norsk eller engelsk. 

Den som låner ut våpenet skal fylle ut en utlånserklæring i henhold til ny våpenforskrift § 6-9. Utlån av skytevåpen er ikke lenger tidsbegrenset til fire uker. Tidsrommet for utlån skal imidlertid komme frem av utlånserklæringen.

Gebyr for å få tillatelse til å låne våpen er på kr. 248,-.