Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Delplan for nytt deponi i Barentsburg


Formålet med dette delplanarbeidet er å legge til rette for sikker deponering av avgangsmasser og slagg fra gruvedriften i Barentsburg. Det er i henhold til svalbardmiljøloven § 59 utarbeidet en særskilt konsekvensutredning for deponiet. Trust Arktikugol, som er planansvarlig i Barentsburg, har engasjert LPO arkitekter til å utarbeide planen. Innspill til planforslaget sendes til nord@lpo.no innen 7. mai 2020.

 

Planområdet ligger sør for bebyggelsen i Barentsburg. Planprogrammet var til offentlig ettersyn 11. juni til 16. august 2019. Planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn i perioden 2. april til 7. mai 2020.

Alle dokumenter kan lastes ned her eller fås ved henvendelse til nord@lpo.no