Nytt våpenregelverk fra 1. juni 2021


Ny våpenlov og ny våpenforskrift trer i kraft 1. juni 2021. Det nye regelverket avløser våpenloven av 1961 med forskrifter og rundskriv. Det betyr at alle forskrifter, rundskriv og føringer som er forankret i gammel lov ikke gjelder etter 1. juni. - Endringene får større konsekvenser på Svalbard enn på fastlandet, opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2021

Les mer om endringene her.

Ved innføring av nytt regelverk blir det blant annet stilt krav om at personer som ikke har våpenløyve for tilsvarende våpentype fra før må søke om låne-/leieløyve før de kan låne/leie våpen. Skjemaer som skal benyttes for søknader om løyve til leie/lån, vil være tilgjengelig på nettsidene til Sysselmannen i løpet av mandag 31. mai.

- Endringene i lovverket skal gi bedre kontroll med hvem som har tilgang til våpen. Slik lovverket har vært frem til 1. juni i år, er det bare den som låner/leier ut våpenet som kan vurdere om låntaker/leietaker er skikket til å låne/leie våpenet, til tross for at man i praksis har svært begrensede muligheter til å foreta en slik vurdering. Hensynet til samfunnssikkerhet og trygg våpenbruk tilsier at utlåner/utleier ikke bør ha ansvaret for å vurdere låntakerens skikkethet. På Svalbard vil denne vurderingen etter nytt lovverk ligge hos Sysselmannen. På fastlandet vil denne vurderingen skje hos politiet, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

På grunn av faren for isbjørnangrep er det på Svalbard nødvendig å ta med skytevåpen ut i felt. De aller fleste husstander på Svalbard har derfor ett eller flere våpen. Som følge av gjeldende utlånsregler, hvor det kun kreves en enkel utlånserklæring ved utlån, er det svært vanlig med utlån av våpen mellom privatpersoner på Svalbard, også innad i husstanden, uten at disse har våpenkort på den aktuelle våpentypen.

- Etter de nye reglene kan personer som ikke har våpenkort på den aktuelle våpentypen ikke lenger låne våpen uten å få låneløyve av Sysselmannen først, påpeker Sølvi Elvedahl.

Til gjengjeld fjernes tidsbegrensningen på fire uker ved utlån slik at man kun trenger å søke om låneløyve én gang per våpen. Vilkårene for å få låneløyve vil for øvrig være de samme som vilkårene som for erverv etter den nye våpenforskriften. Som hovedregel vil alle løyver som er gitt etter det gamle regelverket fortsatt være gyldige.

Et av vilkårene som må være oppfylt for å kunne erverve eller inneha skytevåpen til bruk som isbjørnbeskyttelse er at søkeren kan dokumentere å ha «tilstrekkelig våpendugleik» på det aktuelle skytevåpenet. Dette kan for eksempel være gjennomført førstegangstjeneste, aktivitet i godkjent skytterorganisasjon, innføring i jegerregisteret eller sikkerhetskurs som gir grunnleggende kunnskap om våpen.

- Vi ser klart at det nye lovverket kan få praktiske konsekvenser for personer som bor på Svalbard, og vi vil gjøre vårt for å bidra til at overgangen til nytt regelverk blir så smidig som mulig, opplyser Sølvi Elvedahl.

- Sysselmannen vil derfor sette inn ressurser for å behandle og prioritere søknader som gjelder isbjørnbeskyttelse. Det vil bli lagt ut ytterligere informasjon på Sysselmannens nettsider som forhåpentligvis vil gi en del svar. I tillegg vil vi ha en egen kontaktperson som vil kunne gi veiledning og informasjon. Søknad om låne-/leieløyve skal sendes til Sysselmannen, sier hun.

De nye reglene er nasjonale regler, som også gjelder for Svalbard. Tidspunktet for når reglene blir gjeldende betyr at det blir kort tid å få ting på plass lokalt på Svalbard. 

Saksbehandling av låne-/leiesøknader vil etter nytt regelverk være gebyrbelagt etter standardiserte satser.

Med ikrafttredelsen av den nye loven innføres det også forbud mot kjøp av halvautomatiske rifler med størst ildkraft. Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer i kraft 1. juni 2024.