Visum og utlendingssaker


Norske myndigheter krever ikke visum for innreise til Svalbard, men dersom man har visumplikt til Norge/Schengen, må man ha visum hvis man reiser via Norge/Schengen på vei til eller fra Svalbard. Det er viktig å påse at man får tillatelse til to innreiser i sitt visum for å kunne returnere til Schengen-området (fastlands-Norge) etter opphold på Svalbard.

Publisert 03.04.2019

Utlendandske statsborgere som oppholder seg på Svalbard, kan levere søknader om visum til Norge/Schengen-området hos Sysselmesteren. Sysselmesteren har myndighet til å fatte vedtak i visumsaker.

Sysselmesteren kan bistå med råd og veiledning i forbindelse med spørsmål som gjelder norsk utlendingslovgivning. Sysselmesteren tar også imot søknader om opphold og statsborgerskap. Disse søknadene blir sendt videre til Utlendingsdirektoratet for behandling.

Det er viktig å være klar over at selv om man kommer til Svalbard og bosetter seg her, gir dette i seg selv ikke rett til norsk statsborgerskap eller opphold i fastlands-Norge.

Åpningstider

Dersom du skal ha visum eller få behandlet utlendingssaker, kan du henvende deg til sysselmesterkontoret mellom 10:00 og 14:00 på tirsdager og fredager. Behandlingstiden for visumsøknader kan være inntil 14 dager.

Kontaktpersoner