Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Visum og utlendingssaker


Norske myndigheter krever ikke visum for innreise til Svalbard, men dersom man har visumplikt til Norge/Schengen, må man ha visum hvis man reiser via Norge/Schengen på vei til eller fra Svalbard. Det er viktig å påse at man får tillatelse til to innreiser i sitt visum for å kunne returnere til Schengen-området (fastlands-Norge) etter opphold på Svalbard.

Utlendandske statsborgere som oppholder seg på Svalbard, kan levere søknader om visum til Norge/Schengen-området hos Sysselmesteren. Sysselmesteren har myndighet til å fatte vedtak i visumsaker.

Sysselmesteren kan bistå med råd og veiledning i forbindelse med spørsmål som gjelder norsk utlendingslovgivning. Sysselmesteren tar også imot søknader om opphold og statsborgerskap. Disse søknadene blir sendt videre til Utlendingsdirektoratet for behandling.

Det er viktig å være klar over at selv om man kommer til Svalbard og bosetter seg her, gir dette i seg selv ikke rett til norsk statsborgerskap eller opphold i fastlands-Norge.

Åpningstider

Dersom du skal ha visum eller få behandlet utlendingssaker, kan du henvende deg til sysselmesterkontoret mellom 09:00 og 14:30 på tirsdager og fredager. Behandlingstiden for visumsøknader kan være inntil 14 dager.

Kontaktpersoner